Klachtenreglement

Algemene Bepalingen

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
•    De organisatie: Baas Bewindvoering. De rechtspersoon die formeel optreedt als bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen;
•    Medewerker: iedere andere medewerker van Baas Bewindvoering.
•    Cliënt: een rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en Baas bewindvoering  benoemd is tot bewindvoerder of iemand met wie Baas Bewindvoering een overeenkomst heeft gesloten;
•    Bezwaar: een mondeling of schriftelijk ter kennis van Baas Bewindvoering gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Baas Bewindvoering.
•    Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Baas Bewindvoering ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Baas Bewindvoering.

Artikel 2
Het indienen van een klacht of het maken van bezwaar geldt uitsluitend voor cliënten van Baas Bewindvoering. Zij kunnen zich bij het indienen klacht of het maken van bezwaar door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3
Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
•    naam en adres van de indiener;
•    de dagtekening;
•    een omschrijving waartegen de klacht gericht is.

Artikel 5
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door het klachten comité van Baas Bewindvoering. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.
Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door Baas Bewindvoering schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd  aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 6
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als
•    de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;
•    de klacht anoniem is;
•    het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

Artikel 7
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8
Baas Bewindvoering archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 9
Deze regeling treedt in werking 01 september 2016 .

Call Now Button